Küfürdür Sapıklıktır
Mehmet Şevket Eygi
.

İSLAM’I Avrupa Birliği kriterlerine göre değiştirmeye ve tahrife kalkmak bir küfür projesidir.
 
Resulullah Efendimizin mütevatir, mânen mütevatir, sahih, meşhur hadislerini, AB kriterlerine göre ayıklamak hıyanettir, küfürdür.
 
Allah katında tek hak din İslam’dır mealindeki ayeti inkar etmek küfürdür.
 
Light ve ılımlı İslam projesi bir küfür ve tahrip projesidir.
 
Feminizm, İslama Kur’ana Sünnete Şeriata İslam hikmetine aykırı ve zıt bir ideolojidir ve gerçek İslamla asla uyuşmaz ve bağdaşmaz.
 
Dinde reform, dinde yenilik, dinde değişim, Müslümanları sekülerleştirme, din ile hayatı birbirinden kopartma, dünyayı tanzim için gönderilmiş dini vicdanlara haps etme, Şeriatsız ve fıkıhsız bir İslam türetme cereyanları, hak dini tahrife yönelik olup, küfür cereyanlarıdır.
 
Muharref dinlere hak din demek küfürdür.
 
Peygamber (Salat ve selam olsun ona) bir postacı idi, öldükten sonra işi bitmiştir, Sünnete lüzum ve ihtiyaç yoktur sözü ve iddiası bâtıl olup, küfre götüren bir köprüdür.
 
Kemal’in ölümünden sonra Dönmeler tarafından uydurulmuş Kemalizm ideolojisi ile İslam uyuşmaz ve bağdaşmaz. Hem Müslüman, hem Kemalist, böyle bir şey olmaz, iki zıt birleşmez.
Resulullahın (Salat ve selam olsun ona) haber verdiği gibi Ümmet yetmiş üç fırkaya ayrılmıştır, biri müstesna bunlar cehennemliktir.
 
Yine Resulullahın bildirdiği üzere Kurtuluş fırkası (Fırka-i Nâciye) onun ve Ashabının yolundan giden Ehl-i Kur’an Ehl-i Sünnet ve Cemaat fırkasıdır.
 
İslam’ın, zaruriyat-ı diniye denilen kesin hükümlerini inkar, tekzip ve reddedenler küfre düşer.
 
İslam’ın müttefakun aleyh (üzerinde oybirliği bulunan) hükümlerini ve prensiplerini inkar eden sapıktır.
 
Din konusunda cumhur-i ulemanın dediği doğrudur.
 
Şaz görüşlere itibar edilmez.
 
İslamın, Kur’anın, Şeriatın kesin hükümleri Kıyamet’e kadar bakidir, onları inkar eden dinden çıkar.
 
Hazret-i İsa’nın âhir zamanda nüzul edeceğine dair, inkarı mümkün olmayan yüzden fazla hadis vardır. Ehl-i Sünnet ulemasının bu hususta icmaı bulunmaktadır. İnkar eden daire-i hidayetten dışarıya çıkar.
 
Farmason, taqiyyeci, Ümmeti aldatan Afganî; bir İslam imamı, önderi, rehberi değildir.
 
Fazlurrahman bozuk ve sapık bir ilahiyatçıdır. Bin din aliminin, müftünün, fakihin fetvasıyla reddedilmiş, Pakistan’dan kovulmuştur. Onun tarihsellik mezhebi sapıktır, bozuktur, küfre köprüdür.
 
Dinlerarası diyalog ve hoşgörü hareketi 1960’lı yıllarda Vatican tarafından planlanmıştır ve batıldır.
 
Selefîlik hak bir mezheb değildir.
 
Mezhepsizlik, bâtıl ve bozuk bir mezheptir.
 
Tesettür hükmü Kıyamet’e kadar sürecektir.
 
Riba, anasıyla zina etmek kadar çirkin ve iğrenç bir büyük günahtır ve haram oluşu Kıyamete kadar baqidir.
 
Allaha cisim izafe eden mücessime fırkası sapıktır.
 
Allahı bir şeye benzeten müşebbihe fırkası sapıktır.
 
Vehhabilik Ehl-i Sünnet dışıdır.
 
Ezan Arapçadır, gerçek Ezanı yasak kılıp tercümesini okumaya zorlamak zulümdür, insan hakları ihlalidir.
 
Mevrid-i nasta ictihad yapılamaz.
 
Şeriatın kesin hükümlerine aykırı bütün fetvalar bozuktur, geçerli olmaz.
 
Hüküm Allahındır.
 
Allah’ın inzal ettiğinden başkasıyla hükm edenler kafirdir, zalimdir, fasıktır.
 
Dinî hükümlerin, Şeriatın dört kaynağı vardır: Allahın Kitabı, Resulullahın Sünneti, icmâ, kıyas-ı fukaha.
 
Kur’an, tefsir icazetine sahip olmayan cahil kimseler tarafından yorumlanamaz. Cahiller ondan hüküm çıkartamaz.
 
Hadiste “Kur’anı kendi re’yi (ve hevası) ile tefsir eden küfre düşer” buyrulmuştur.
 
14-08-2017 13:40
YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Diğer Yazıları
MAKALELER YAZARLAR
GAZETE İLK SAYFALAR
HAVA DURUMU


RIZE

KÜNYE   I  REKLAM   I  İLETİŞİM   I  SİTENE EKLE