Sosyal Medya

GÜNDEM

Tapuda yeni dönem! 3 yıl şartı var...

81 ilde yaşayan herkesi ilgilendiriyor. Resmen açıklandı. Tapuda yeni dönem.

Ödeme yapılmayacak. Arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin değişiklik yapıldı. Tarımsal araziler için isteğe bağlı toplulaştırma, proje alanı içerisinde sayıca ve sahip oldukları arazilerin alansal olarak yüzde 50'den fazlasına malik bulunan arazi sahiplerinin veya kanuni mirasçılarının yazılı muvafakati ile yapılacak. Toplulaştırma yapılacak alanda, uygulamayı geciktirmemek için 3 yılı geçmemek üzere, yapılacak bitkisel üretimin tür ve çeşidi, kapsayacağı alan çiftçilerin de katılımıyla DSİ veya proje idaresince kararlaştırılacak ve tutanak altına alınacak. Tapuda kanal, yol ve mera gibi kamunun ortak kullanımına tahsis edilmiş ve maliki belli olmayan alanlarda zarar, ziyan ve gelir kaybı ödemesi yapılmayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi  Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, isteğe bağlı toplulaştırma, proje alanı içerisinde sayıca  ve sahip oldukları arazilerin alansal olarak yüzde 50'den fazlasına malik bulunan  arazi sahiplerinin veya kanuni mirasçılarının yazılı muvafakati ile  gerçekleştirilecek.
 
Köy tüzel kişilikleri, belediyeler, kooperatifler, birlikler gibi  tüzel kişilikler veya kamu kuruluşları, gerekçe raporları ile başvurarak  toplulaştırma talebinde bulunabilecek.
 
Gerekçe raporunun yeterli görülmesi durumunda, isteğe bağlı yapılacak  arazi toplulaştırması projeleri için proje alanı içerisinde sayıca ve sahip  oldukları arazilerin alansal olarak yüzde 50'den fazlasına malik bulunan arazi  sahiplerinin veya kanuni mirasçılarının yazılı muvafakati alınacak.
 
Toplulaştırma yapılacak alanda, uygulamayı geciktirmemek için 3 yılı  geçmemek üzere, yapılacak bitkisel üretimin tür ve çeşidi, kapsayacağı alan  çiftçilerin de katılımıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) veya proje  idaresince kararlaştırılacak ve tutanak altına alınacak.
 
Alınan bu karar, gerekçeleriyle DSİ veya proje idaresinin internet  sitesinde ve mahallindeki muhtarlık binası, köy konağı ve camisinden birinde ve  yerleşim biriminin bağlı olduğu kaymakamlığın ilan tahtalarında duyurulacak.  Karara uyulmaması uygulamayı geciktirmeyecek. Arazi toplulaştırma projesinin  uygulama çalışmalarına başlanacağı da yerel ekim mevsiminden en az 30 gün önce  aynı yöntemlerle duyurulacak.
  
Gelir kayıpları karşılanacak
 
Arazi toplulaştırması sebebiyle kısıtlama getirilen alanlarda ürün ve  mütemmim cüzlere verilecek zarar ile taşınmaz sahiplerine yeni parseller teslim  edilene kadar, zarar verilerek işgal edilen ve ekilemeyen sonraki yıllar için  kullanılamayan alanlar sebebi ile doğabilecek gelir kayıpları, arazi  toplulaştırmasını yürüten DSİ veya proje idaresince karşılanacak.
 
Tapuda kanal, yol ve mera gibi kamunun ortak kullanımına tahsis  edilmiş ve maliki belli olmayan alanlarda zarar, ziyan ve gelir kaybı ödemesi  yapılmayacak.
 
 Arazi Derecelendirme Komisyonunca tespit edilen denklik dönüşüm  katsayılarını ve parsellerin birim değeri cinsinden karşılıklarını gösterir  mülkiyet listesi ve arazi derecelendirme haritası, mahallindeki muhtarlık binası,  köy konağı ve camisinden biri ve yerleşim biriminin bağlı olduğu kaymakamlığın  ilan tahtalarında ve uygun olması durumunda internet ortamında 30 gün süreyle  askıya çıkarılarak ilan edilecek.
 
Arazi malikleri ve diğer ilgililer, arazi derecelendirmesi ile ilgili  itirazlarını, ilanın başlangıcından ilanın kaldırıldığı günü takip eden iş  gününün mesai bitimine kadar yazılı olarak DSİ veya proje idaresine yapabilecek.  Bir belgeye dayanmayan ve yazılı olarak yapılmayan itirazlar incelenmeyecek.
 
Toplulaştırma sahasında arazisi bulunan arazi malikleri ile işletme  bazında yeni parselasyon planına yönelik tercihlerinin alınacağı mülakatlar  yapılırken, bu mülakatlar, arazi malikleri adına, "mülakat yetkilendirme  formu"nun DSİ veya proje idaresine ibrazı halinde gerçekleştirilebilecek.
 
Proje alanına hitap eden tesislerden direk ve trafo yeri, dinlendirme  ve depolama havuzları gibi daha sonradan ruhsata tabi yasal işlemler gerektiren  yerler, mümkünse, Hazine adına tescil edilecek. Aksi halde ilgili kurum  tarafından kamulaştırılacak.
 
Arazi toplulaştırması tamamlanmış ve tescili yapılmış olan alanlarda  mahkeme kararları ve idareden kaynaklı maddi hatalar gibi zorunlu hallerde  yapılacak değişikliklere yönelik uygulamalar için yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı  aranmayacak. DSİ veya proje idaresinin onayı ile gerekli düzenleme yapılacak ve  uygulama sonucu meydana gelen yeni duruma ilişkin teknik dosya hazırlanarak  kadastro müdürlüğüne gönderilecek.
 
Öte yandan,  yönetmeliğin "Arazi toplulaştırması projelerinde köy  sınır değişimleri sonucu üzerinde sabit tesis bulunan parsellerin komşu köy  sınırına geçmesi halinde taşınmaz üzerinde bulunan mütemmim cüz bedelleri ile  malikin bulunduğu yerleşim yerinin projesi tamamlanıp yeni yer teslim edilinceye  kadarki gelir kaybı DSİ veya proje idaresi tarafından ödenir." hükmü yürürlükten  kaldırıldı.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.