Sosyal Medya

SAĞLIK

SGK tebligatları elektronik ortama taşınıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, mevzuat gereği tüm evraklar elektronik ortamda tebliğ edilecek. Tüm işlemler yeni sistem üzerinden takip edilecek.

İnternetin kolaylaştırıcılığı ve tasarruf sağlayıcılığı, bilgiye kolay ulaşma özeliği bir araya gelerek Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ve Kurum'a bağlı hareket eden tüm bireylere hizmet edecek.
 
"Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (SGK) Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayınlandı.
 
Yönetmeliğin uygulanmasında; teslim, bilgilendirme ve belgelendirme ile bilgi güvenliğinin sağlanması, kişisel verilerin korunması, entegrasyon ve iş birliğinin, hizmet kalitesinin, ulusal ve uluslararası standartların sağlanması ilkeleri göz önüne alınacak.
 
TEBLİGATLAR ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK
SGK tarafından, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, muhataplara ilişkin yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilecek. Ancak elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde, kendilerine elektronik tebligat yapılması gerekenlere diğer usullerle de tebligat yapılabilecek.
 
İŞVERENLER İÇİN ZORUNLULUK VAR
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 88. maddesine istinaden işverenler, yönetmelikte belirlenen sürelerde elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorunda olacak.
 
Diğer muhataplar, isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep edebilecek.
 
İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen kişiler, bu sistemi kullanmak zorunda olacak ve daha sonra bu kapsamdan çıkamayacak.
 
İŞVERENLER ÜÇ AY İÇİNDE BAŞVURU YAPMAKLA YÜKÜMLÜ OLACAK
Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, SGK tarafından belirlenen sistem üzerinden, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlü olacak.
 
SİGORTALI ÇALIŞTIRAN KİŞİLERİN SİSTEMDEN BAŞVURU YAPMASI GEREKECEK
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerin de sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, Kurumca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapması gerekecek.
 
Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden muhataplar da başvurularını Kurumca belirlenen sistem üzerinden yapacak.
 
EVRAK, ELEKTRONİK ADRESE ULAŞMASINDAN 5 GÜN SONRA TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAK
Elektronik imzalı evrak, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak.
 
ARŞİVDE SAKLANACAK
Olay kayıtları, işlem zaman bilgisi eklenerek arşivde erişilebilir şekilde saklanacak. Ancak evrakın ilgili mevzuat hükümleri uyarınca imha edilmesini müteakip e-Tebligat kayıtları da silinebilecek.
 
Talep halinde elektronik tebligata ait kayıtlar muhataba veya yetkili mercilere sunulacak.
 
Tebliğe ilişkin kayıtlar aksi ispat edilmedikçe kesin delil kabul edilecek.
 
Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği tarih itibarıyla, gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin SGK tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla elektronik tebligat adresi kapatılacak.
 
Ölen/gaipliğine karar verilen kişinin elektronik tebligat adresinin, mirasçıları tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvuru yapması halinde de kullanımı sonlandırılacak.
 
KAYITLAR EN AZ 10 YIL SAKLI KALACAK
SGK ile muhataplar tarafından gerçekleştirilen işlem zaman bilgisi kayıtları, elektronik tebligat sistemi iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini tehdit eden ya da öngörülemeyen durumlara ait işlem zaman bilgisi kayıtları ile muhatabın elektronik tebligat sistemine erişim kayıtları 10 yıl, olay kayıtları 30 yıl Kurum tarafından erişilebilir şekilde güvenliği, gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak muhafaza edilecek.
 
UYGULAMA 1 EKİM'DE DEVREDE
SGK'nın elektronik ortamda yapacağı tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esasları belirleyen yönetmelik, 1 Ekim 2021'den itibaren yürürlüğe girecek.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.