Sosyal Medya

TEKNOLOJİ

Sosyal medyaya kapsamlı düzenleme

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Twitter, Instagram, Facebook vb. sosyal ağlarla ilgili detaylı düzenlemeler getirdi.

Buna göre kullanıcı bilgileri Türkiye'de barındırılmak ve gerekli görüldüğü takdirde savcıya verilmek zorunda. Hakim kararıyla, yüzde 90'a kadar bant daraltma cezası verilebilecek. Karar 4 saat içinde uygulanacak.

 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,  Twitter, Instagram, Facebook vb sosyal ağ sağlayıcılar hakkında usul ve esasları belirledi.
 • 2007 tarihli İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a dayanarak hazırlanan kararda getirilen bazı yükümlülükler şöyle:
 • Ağ sağlayıcı Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırır.
 • Sosyal ağ sağlayıcı kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan içerikleri öğrenmesi ve gecikmesinde sakınca bulunması halinde bu içeriği ve içeriği oluşturana ilişkin bilgileri yetkili kolluk birimleriyle paylaşır.
 • Kurum, ağ sağlayıcıdan kurumsal yapı, bilişim sistemleri, algoritmalar, veri işleme mekanizmaları ve ticari tutumlar dahil her türlü açıklamayı talep edebilir.
 • TCK’da yer alan çocukların cinsel istismarı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı uçlar, casusluk suçlarına konu internet içeriklerini oluşturan veya yayan faillere ulaşmak için gerekli olan bilgiler soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından talep edilmesi üzerine ilgili sosyal ağ sağlayıcının Türkiye’deki temsilcisi tarafından adli mercilere verilir.
 • Adli mercilere bilgi verilmesi yükümlülüğüne aykırı davranılması durumunda, Cumhuriyet savcısı tarafından, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliği yüzde 90 oranında daraltılması talebiyle mahkemeye başvurabilir.
 • Daraltma kararı verilmesi halinde en geç 4 saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilir.
 • Türkiye’den günlük erişimi on milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayacı yetkili en az bir gerçek veya tüzel kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirlemekle yükümlüdür.
 • Türkiye’de erişimi bir milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcı kişiler tarafından yapılacak başvurulara cevap vermekle yükümlüdür.
 • Ağ sağlayıcı başvurularda Türkçe dil seçeneği sağlar.
 • Ağ sağlayıcı, kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve kişiler tarafından yapılacak başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren Türkçe hazırlanmış raporları altı aylık dönemlerle kuruma bildirir.
 • Ağ sağlayıcı yayınladığı reklamların yer aldığı reklam kütüphanesi oluşturmakla yükümlüdür.
 • Ağ sağlayıcı çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli tebirleri alır.

KURUL KARARI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuramımdan:

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

Karar Tarihi    : 28.03.2023
Karar Sayısı    : 2023/DK-İD/119
Toplantı Numarası    : 2023/13
Gündem Sıra Numarası : 06

SOSYAL AĞ SAĞLAYICI HAKKINDA USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı ve kapsamı; sosyal ağ sağlayıcının yükümlülükleri ile bu yükümlülüklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
    (2) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında sosyal ağ sağlayıcının yükümlülükleri, içerik veya yer sağlayıcısı olmasından doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
    (3) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında internet ortamında yapılan yayının sadece belirli bir kısmında sosyal etkileşim amaçlı içeriğe yer veren gerçek veya tüzel kişiler sosyal ağ sağlayıcı olarak değerlendirilmez.
    (4) Kişisel internet siteleri, elektronik ticaret siteleri ve haber siteleri gibi sosyal etkileşim amaçlı içeriğin ikincil ve yan bir hizmet olarak sunulduğu platformlar kapsam dışındadır.

Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Usul ve Esaslar, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun ek 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;
    a) Başkan: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanını,
    b) Birlik: Erişim Sağlayıcıları Birliğini,
    c) Erişimin engellenmesi: Alan adından erişimin engellenmesi, İP adresinden erişimin engellenmesi, içeriğe (URL) erişimin engellenmesi ve benzeri yöntemler kullanılarak erişimin engellenmesini,
ç) içeriğin çıkarılması: içerik veya yer sağlayıcılar tarafından içeriğin sunuculardan veya barındırılan içerikten çıkarılmasını,
    d) İçerik sağlayıcı: Internet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri,
    e) internet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı,
    f) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
    g) Kanun: 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu, ğ) Sosyal ağ sağlayıcı: Sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişileri,
    h) Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri,
ı) Yer sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri,
ifade eder.
    (2) Bu Usul ve Esaslarda geçen ve birinci fıkrada tanımlanmayan kavramlar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM
Temsilci Belirlenmesine İlişkin Yükümlülükler

Temsilci belirleme
MADDE 4 - (1) Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, yetkili en az bir gerçek veya tüzel kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemekle yükümlüdür,
    (3) Temsilcinin gerçek kişi olması hâlinde Türkiye'de mukim ve Türk vatandaşı olması zorunludur,
    (4) Temsilcinin tüzel kişi olması hâlinde Türkiye’de kurulmuş ve Türk mevzuatına göre tüzel kişilik kazanmış olması zorunludur.
    (5) Türkiye’den günlük erişimi on milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcının temsilcisi, sosyal ağ sağlayıcının sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla teknik, idari, hukuki ve mali yönden tam yetkili ve sorumludur.

Temsilcinin şube olması
MADDE 5 - (1) Türkiye’den günlük erişimi on milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcının temsilcisinin tüzel kişi olması hâlinde temsilcinin, sermaye şirketi şeklinde kurulan şube olması zorunludur,
    (6) Aşağıdaki şartları sağladığı sosyal ağ sağlayıcı tarafından Kuruma bildirilen sermaye şirketi, temsilci kabul edilir:
    a) Sosyal ağ sağlayıcının unvanının ayırt edici ibaresi ile sermaye şirketinin kurulduğu ili de içeren ticaret unvanına sahip olması,
    b) Paylarının tamamının sosyal ağ sağlayıcıya ait olması,
    c) Şirket sözleşmesinde sosyal ağ sağlayıcının bünyesinde ve sosyal ağ sağlayıcıya bağlı olduğunu belirtmesi,
ç) Esas sermaye tutarının en az yüz milyon Türk Lirası olması,
    d) Şirket sözleşmesinde, sosyal ağ sağlayıcı tarafından teknik, idari, hukuki ve mali yönden tam yetkili ve sorumlu kılındığının açıkça belirtilmesi.

Temsilcinin görevleri
MADDE 6- (1) Belirlenen temsilci;
    a) Kurum, Birlik, adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesini,
    b) Kişiler tarafından bu Kanun kapsamında yapılacak başvuruların cevaplandırılmasını,
    c) Raporlama yükümlülüğünün yerine getirilmesini,
ç) Sosyal ağ sağlayıcının içerik veya yer sağlayıcı olmasından doğan sorumluluk ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini,
    d) Kanun kapsamındaki diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesini, temin eder.

Temsilcinin iletişim bilgilerine yer verme
MADDE 7 - (1) Sosyal ağ sağlayıcı, temsilcinin Türkiye’deki tebligata yarar adresi ile e- posta adresine, kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verir.
(2) Sosyal ağ sağlayıcı kayıtlı elektronik posta adresi bulunan temsilcinin, bu bilgilerine birinci fıkra kapsamında internet sitesinde yer verir.
(3) Temsilcinin iletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda bu değişikliklere derhal internet sitesinde yer verilir.

Temsilciye ait bilgi ve belgelerin Kuruma gönderilmesi
MADDE 8 - (1) Sosyal ağ sağlayıcı, temsilci kimlik, unvan ve iletişim bilgilerini Kuruma bildirmekle yükümlüdür.
    (2) Temsilcinin gerçek kişi olması hâlinde bu temsilcinin Türk vatandaşı ve Türkiye'de mukim olduğunu gösterir belgeler Kuruma gönderilir.
    (3) Temsilcinin tüzel kişi olması hâlinde, tüzel kişinin şirket sözleşmesi, ticaret sicil gazetesi örneği ve diğer kuruluş belgeleri ile tüzel kişiliği temsil ve İlzama yetkili kişilerin yetkili kılındığına dair ilgili mevzuat kapsamındaki belgelerle birlikte kimlik ve iletişim bilgileri Kuruma gönderilir.
    (4) Türkiye'den günlük erişimi on milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcının temsilcisinin tüzel kişi olması hâlinde, üçüncü fıkrada yer alan bilgi ve belgelere ilave olarak bu Usul ve Esaslar’ın 5 inci maddesinde aranan şartlan ispat edecek bilgi ve belgeler Kuruma gönderilir.
    (5) Bu madde kapsamında gönderilen bilgi ve belgelerde değişiklik olması durumunda, bu değişiklikleri içeren bilgi ve belgeler derhal ve en geç yetmiş iki saat içinde Kuruma bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Yükümlülükler

Kişiler tarafından yapılan başvuruların cevaplandırılması
MADDE 9 - (1) Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcı, Kanun’un 9 ve 9/A maddeleri kapsamındaki içeriklere yönelik olarak kişiler tarafından yapılacak başvurulara cevap vermekle yükümlüdür.
    (2) Sosyal ağ sağlayıcı, kişiler tarafından yapılacak başvuruların kolaylıkla alınabilmesi ile başvurunun Türkçe dil seçeneği kullanılarak yapılabilmesini sağlar.
    (3) Sosyal ağ sağlayıcı, başvuruları başvurudan itibaren en geç kırk sekiz saat içinde olumlu ya da gerekçesi belirtilmek kaydıyla olumsuz cevap verir. Türkçe yapılan başvuruların Türkçe cevaplanması zorunludur.

Raporlama
MADDE 10 - (1) Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcı, kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve kişiler tarafından yapılacak başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren Türkçe hazırlanmış raporları altı aylık dönemlerle Kuruma bildirir.
    (4) 1 Ocak ~ 30 Haziran dönemini kapsayan raporlar Temmuz ayı içinde, 1 Temmuz - 31 Aralık dönemini kapsayan rapor Ocak ayı içinde gönderilir.
    (5) Raporda aşağıdaki hususlara yer verilir:
    a) İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve kişilerden gelen başvuruların alınması ve değerlendirilmesine yönelik teknik altyapıya ve kararları uygulayacak personel niteliklerine ve İdari kapasiteye dair bilgiler,
    b) Kararların uygulanma süresi ve şekli ile coğrafi kapsamına dair detaylı süreç bilgileri,
    c) Kişilerden gelen başvuruların sayısı, türü, olumlu veya olumsuz değerlendirilmesi, cevaplandırılması, olumsuz cevaplandınlanlann gerekçeleri, sonuçlandırılma süreleri gibi sürece ilişkin kategorik ve istatistiksel bilgiler,
ç) Adiİ veya idari makamlarca gönderilen kararlara ilişkin olarak karan veren ve kararı gönderen merci, kararın gönderilme şekli, kararın türü, karara dayanak mevzuat hükmü, kararların gereğinin yerine getirilme süreleri gibi kategorik ve istatistiksel bilgiler,
    d) Özdenetim kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin kategorik ve istatistiksel bilgiler,
    e) Kullanıcılara eşit ve tarafsız davranılması hususuna yönelik alman tedbirlere dair bilgiler,
    f) Kullanıcılara önerilen içeriklere ilişkin tercihlerin güneşlenmesine ve kullanıcıların kişisel verilerinin kullanılmasını sınırlandırma seçeneği sunulmasına yönelik alınan gerekli tedbirlere dair bilgiler,
    g) Başlık etiketleri, öne çıkarılan veya erişimi azaltılan içeriklere ilişkin algoritmalar ve şeffaflık politikalarına ilişkin bilgiler,
ğ) Reklam politikalarına ilişkin bilgiler,
    h) Reklam kütüphanesi oluşturulmasına ve internet sitesinde yayınlanmasına ilişkin hususlar,
ı) Kanun kapsamındaki suçlara ilişkin içerikler ile başlık etiketlerinin yayınlanmamasına ilişkin kendi sistem, mekanizma ve algoritmasında alınan gerekli tedbirlere dair bilgiler.
    (6) 9 ve 9/A maddeleri kapsamındaki içeriklere yönelik olarak kişiler tarafından yapılacak başvurulara ilişkin sosyal ağ sağlayıcı tarafından hazırlanan rapor, kişisel verilerden arındırılmak suretiyle sosyal ağ sağlayıcının kendi İnternet sitesinde de yayınlanır.
    (7) Sosyal ağ sağlayıcı hesap verebilirlik ilkesine uygun şekilde hareket etmek, şeffaflığı sağlamak ve gerekli tüm bilgi ve belgeleri Kurum tarafından istenildiği zaman Kuruma vermekle yükümlüdür.

Reklam kütüphanesi
MADDE 11 - (1) Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcı, reklam kütüphanesi oluşturmakla yükümlüdür.
    (2) Reklam kütüphanesinde;
    a) Reklamın içeriği,
    b) Reklamın türü,
    c) Reklam veren,
ç) Reklamın yayında kaldığı dönem,
    d) Reklamın hedef kitlesi ve hedef kitlesinin belirlenmesinde kullanılan parametreler,
    e) Reklamın ulaştığı kişi veya grup sayısı,
gibi hususlara yer verilir.
    (3) Sosyal ağ sağlayıcı reklam kütüphanesine kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verir.

Adli mercilere bilgi verilmesi
MADDE 12 - (1) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
    a) Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
    b) Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (madde 217/A),
    c) Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (madde 302),
ç) Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316),
    d) Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337),
suçlarına konu internet içeriklerini oluşturan veya yayan faillere ulaşmak için gerekli olan bilgiler soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında yargılamanın yürütüldüğü mahkeme tarafından talep edilmesi üzerine ilgili sosyal ağ sağlayıcının Türkiye’deki temsilcisi tarafından adli mercilere verilir.

Verilerin Türkiye’de barındırılması
MADDE 13 - (1) Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alır,
    (2) Bu maddenin uygulanmasında temel kullanıcı bilgileri ile Kurum tarafından bildirilebilecek hususlara ilişkin verilerin Türkiye’de barındırılması yönünde gerekli tedbirlerin alınmasına öncelik verilir.

Çocuklara Özgü ayrıştırılmış hizmet sunulması
MADDE 14 - (1) Sosyal ağ sağlayıcı, çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli tedbirleri alır.
    (3) Sosyal ağ sağlayıcı çocuk olduğu anlaşılabilen kullanıcılara sunulan içerik, reklam ve diğer hizmetlerde;
    a) Çocuğun yaşı,
    b) Çocuğun üstün yararının gözetilmesi,
    c) Çocuğun fiziksel, psikolojik ve duygusal gelişiminin korunması,
ç) Çocuğa yönelik cinsel istismar ve ticari sömürü risklerinin önlenmesi,
    d) Çocuğa ait kişisel verilerin korunmasında yüksek düzeyde gizlilik ayarları île asgari düzeyde veri işlenmesinin sağlanması,
    e) Sözleşme, kullanıcı ayarlan ve veri politikaları gibi hususların çocuğun anlayabileceği şekilde sunulması,
hususlarını dikkate alır.

Kullanıcı haklarının korunması
MADDE 15 - (1) Sosyal ağ sağlayıcı, kullanıcı haklarının korunmasını teminen kullanıcılar arasında eşit ve tarafsız davranır.
    (2) Sosyal ağ sağlayıcı, kullanıcılara önerdiği içeriklere ilişkin tercihleri güncelleme ve kişisel verilerinin kullanılmasını sınırlandırma seçeneği sunar.
    (3) Sosyal ağ sağlayıcı Türkiye’den erişen kullanıcıları doğrudan veya dolaylı şekilde etkileyen kullanıcı hesaplarına ilişkin önemli güvenlik ihlâllerinin tespitinden itibaren en geç yetmiş iki saat içerisinde bu durum hakkında Kurumu ve kullanıcıları Türkçe açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirir.
    (4) Sosyal ağ sağlayıcı sunduğu hizmetlerde kullanıcı haklarına etki eden güncellemelere kullanıcıların kolayca ulaşabilmesini sağlar.
    (5) Sosyal ağ sağlayıcı, kullanıcılara öneriler sunarken hangi parametreleri kullandığına internet sitesinde açık, anlaşılır ve kolaylıkla ulaşılabilir şekilde yer verir.
    (6) Sosyal ağ sağlayıcı, ele geçirilen veya başkasını taklit eden hesaplara yönelik Türkçe, açık, anlaşılır ve kolaylıkla ulaşılabilir bir başvuru mekanizması kurar ve başvuruları makul süre içinde sonuçlandırır.
    (7) Sosyal ağ sağlayıcı, Kurum tarafından yapılacak kullanıcı haklarına ilişkin diğer düzenlemelere de uymakla yükümlüdür.

Başvuru mekanizması kurulması
MADDE 16 - (1) Sosyal ağ sağlayıcı, başlık etiketleri ve öne çıkarılan içeriklerin uyan yöntemiyle kaldırılması için Kurumla iş birliği içinde etkin bir başvuru mekanizması kurmakla yükümlüdür.
(2) Sosyal ağ sağlayıcı bu madde kapsamında kurduğu veya işlettiği mekanizmalar hakkında raporlama dönemlerinde Kuruma bilgi vermekle yükümlüdür.

Can ve mal güvenliğinin korunması
MADDE 17 - (1) Sosyal ağ sağlayıcı, kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan içerikleri öğrenmesi ve gecikmesinde sakınca bulunması hâlinde, bu içeriği ve içeriği oluşturana ilişkin bilgileri yetkili kolluk birimleriyle paylaşır.

Kuruma bilgi verilmesi
MADDE 18 - (1) Kurum, sosyal ağ sağlayıcının Kanuna uyumuna ilişkin olarak sosyal ağ sağlayıcıdan kurumsal yapı, bilişim sistemleri, algoritmalar, veri işleme mekanizmaları ve ticari tutumlar dâhil her türlü açıklamayı talep edebilir.
(2) Sosyal ağ sağlayıcı, birinci fıkra kapsamında Kurum tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri, talebe ilişkin yapılacak bildirimden İtibaren en geç üç ay içinde vermekle yükümlüdür.

Kriz planı oluşturulması
MADDE 19 - (1) Sosyal ağ sağlayıcı, kamu güvenliğini ve kamu sağlığını etkileyen olağanüstü durumlara İlişkin kriz planı oluşturmakla ve Kuruma bildirmekle yükümlüdür.
(2) Kriz planı oluşturulması ve Kuruma bildirilmesine ilişkin hususlar Kurum tarafından belirlenerek sosyal ağ sağlayıcıya bildirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Temsilci Belirlenmesine İlişkin Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi

İdari para cezası uygulanması
MADDE 20 “ (1) Temsilci belirlenmesine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, Kurum tarafından bildirimde bulunulur.
(2) Bildirimden itibaren otuz gün içinde temsilci belirlenmesine İlişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde sosyal ağ sağlayıcıya Başkan tarafından on milyon Türk Lirası idari para cezası verilir.
(3) Verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde temsilci belirlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde Başkan tarafından otuz milyon Türk Lirası daha idari para cezası verilir.

Reklam yasağı uygulanması
MADDE 21 - (1) ikinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün içinde temsilci belirlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde Başkan tarafından Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcıya yeni reklam vermesi yasaklanır.

İnternet trafiği bant genişliğinin daraltılması
MADDE 22 - (1) Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren üç ay içinde temsilci belirlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde Başkan, sosyal ağ sağlayıcının İnternet trafiği bant genişliğinin yüzde elli oranında daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurabilir.
(2) Başvurunun kabulüne ilişkin hâkim kararının uygulanmasından itibaren otuz gün içinde temsilci belirlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde Başkan, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde doksan oranına kadar daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurabilir.
(3) Hâkim internet trafiği bant genişliğinin yüzde doksan oranına kadar daraltılması hakkında vereceği kararında, yüzde elliden düşük olmamak kaydıyla, sunulan hizmetin niteliğini de dikkate alarak bir oran belirleyebilir.

Hâkim tarafından verilen kararlara itiraz
MADDE 23 - (1) Hâkim tarafından verilen kararlara karşı Başkan tarafından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.

Hâkim tarafından verilen kararların uygulanması
MADDE 24- (1) Hâkim tarafından verilen kararlar erişim sağlayıcılara bildirilmek üzere Kuruma gönderilir. Kararların gereği, bildirimden itibaren derhâl ve en geç dört saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilir.

Yükümlülüklerin yerine getirilmesi
MADDE 25 - (1) Temsilci belirlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi hâlinde; verilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilir, reklam yasağı kaldırılır ve hâkim kararları kendiliğinden hükümsüz kalır, internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahalenin sona erdirilmesi için erişim sağlayıcılara Kurum tarafından bildirim yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi

Kişiler tarafından yapılan başvuruların cevaplandırılması yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
MADDE 26 - (1) Kişiler tarafından yapılan başvuruların cevaplandırılması yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya Başkan tarafından beş milyon Türk Lirası idari para cezası verilir.
    (2) Kurum, başvurucunun şikâyeti üzerine, sosyal ağ sağlayıcının birinci fıkra kapsamındaki yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediğini inceler.
    (3) Kurum, birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmediği gerekçesiyle yapılan başvurulan raporlama dönemlerinde toplu olarak değerlendirir.
    (4) Kurum tarafından yapılacak değerlendirmede;
    (a) Sosyal ağ sağlayıcının yükümlülüğünü etkin bir şekilde yerine getirmek için gerekli sistemleri kurup kurmaması,
    (b) Sosyal ağ sağlayıcının belirli kişilere veya kurumlara düzenli olarak olumsuz cevap vermesi,
    (c) Bu Usul ve Esaslarda belirlenen süreye sistematik olarak aykırı davranması,
(ç) Başvurulara verilen olumsuz cevapların gerekçesiz olması, hususları göz önünde bulundurulur.

Raporlama yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
MADDE 27 - (1) Raporlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya Başkan tarafından on milyon Türk Lirası idari para cezası verilir.

Reklam kütüphanesine ilişkin yükümlülüğün yerine getirilmemesi
MADDE 28- (1) Reklam kütüphanesine ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya Başkan tarafından on milyon Türk Lirası idari para cezası verilir.

Adli mercilere bilgi verilmemesi
MADDE 29 - (1) Adli mercilere bilgi verilmesi yükümlülüğüne aykırı davranılması durumunda, ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde doksan oranında daraltılması talebiyle Ankara Sulh Ceza Hâkimliğine başvurulabilir.
    (2) Internet trafiği bant genişliğinin daraltılması karan verilmesi halinde, bu karar erişim sağlayıcılara bildirilmek üzere Kuruma gönderilir. Kararın gereği, bildirimden İtibaren derhâl ve en geç dört saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilir.
    (3) Sosyal ağ sağlayıcının yükümlülüğünü yerine getirmesi halinde, internet trafiği bant genişliğinin daraltılması kararı kaldırılır ve bu karar erişim sağlayıcılara bildirilmek üzere Kuruma gönderilir.

Çeşitli yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
MADDE 30 - (1) Sosyal ağ sağlayıcıya;
    a) Verilerin Türkiye'de barındırılması (13. madde),
    b) Çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunulması (14. madde),
    c) Kullanıcı haklarının korunması (15. madde),
Ç) Can ve mal güvenliğinin korunması (17. madde),
    d) Kuruma bilgi verilmesi (18. madde),
    e) Kriz planı oluşturulması (19. madde),
yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesi halinde Başkan tarafından bir önceki takvim yılındaki küresel cirosunun yüzde üçüne kadar idari para cezası verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İdari ve adli para cezalarının uygulanması
MADDE 31 - (1) Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı hakkında Kanunun 8 ve 8/A maddeleri kapsamında verilecek olan idari para cezaları bir milyon Türk Lirası olarak verilir.
(2) Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla oian yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı hakkında Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddeleri kapsamında verilecek olan adli para cezalan elli bin gün olarak verilir.

İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının uygulanmaması
MADDE 32 - (1) Kanun kapsamında Başkan tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereğinin yerine getirilmemesi halinde, Başkan tarafından Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin, ilgili yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıya altı aya kadar reklam vermesinin yasaklanmasına karar verilebilir.
    (3) Reklam yasağı kararının yanı sıra İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının yerine getirilmesine kadar, Başkan tarafından sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde elli oranında daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurulabilir.
    (4) Bu başvurunun kabulüne ilişkin kararın, Kurum tarafından ilgili sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesinden itibaren otuz gün İçinde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının sosyal ağ sağlayıcı tarafından yerine getirilmemesi halinde, Başkan tarafından, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde doksan oranına kadar daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurulabilir.
    (5) İkinci ve üçüncü fıkrası kapsamında hâkim tarafından verilen kararlar, erişim sağlayıcılara bildirilmek üzere Kuruma gönderilir. Kararların gereği, bildirimden itibaren derhâl ve en geç dört saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilir.
    (6) Sosyal ağ sağlayıcının, içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmesi ve Kuruma bildirmesi halinde yalnızca internet trafiği bant genişliğinin daraltılması tedbiri kaldırılır.
    (7) Bu maddenin uygulanmasında Kanun’un 8 ve 8/A maddeleri kapsamındaki idari tedbirler saklıdır.

İdari para cezalarının ödenmemesi
MADDE 33 - (1) Kanun kapsamında Başkan tarafından verilen idari para cezalarının yasal süresinde ödenmemesi durumunun bir yıl içinde birden fazla gerçekleşmesi halinde, Başkan tarafından yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıya Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcıya altı aya kadar yeni reklam vermesinin yasaklanmasına karar verilebilir.
(2) Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcının, idari para cezalarının tamamını ödemesi ve Kuruma bildirmesi halinde, reklam yasağı kararı kaldırılır.

Reklam yasağına ilişkin ortak hükümler
MADDE 34 - (1) Reklam yasağı kararı uyarınca, sosyal ağ sağlayıcıyla yeni sözleşme kurulamaz ve sosyal ağ sağlayıcıya para transferi yapılamaz.
(2) Başkan tarafından verilen reklam yasağı kararı yayımlanmak üzere Resmî Gazete’ye gönderilir. Resmî Gazete’de yayımlanan reklam yasağı kararının uygulanmasına ilişkin hususlar ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından takip edilir.
(3) Reklam yasağına aykırı davranan Türkiye’de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere, Başkan tarafından, on bin Türk Lirasından yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanmasına karar verilebilir..

Yerinde inceleme
MADDE 35 - (1) Kurum, sosyal ağ sağlayıcının bu Kanuna uyumunu sosyal ağ sağlayıcının bütün tesislerinde yerinde inceleyebilir.

Genel sorumluluk
MADDE 36 - (1) Hukuka aykırılığı hâkim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, bildirime rağmen yirmi dört saat içinde içeriği çıkarmayan veya erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların tazmin edilmesinden sorumludur. Bu hukuki sorumluluğun işletilmesi için içerik sağlayıcının sorumluluğuna gidilmesi veya içerik sağlayıcıya dava açılması şartı aranmaz.
(2) Sosyal ağ sağlayıcı, başlık etiketleri veya öne çıkarılan içerikler aracılığıyla ortam sağladığı başkasına ait yayın yoluyla işlenen suçtan, kendisine hukuka aykırı içeriğin bildirilmiş olması ve buna rağmen içeriğin bildiriminden itibaren derhal ve en geç dört saat içinde kaldırılmamış olması durumunda söz konusu içerikten doğrudan sorumludur.

Taleplerin değerlendirilmesi
MADDE 37 - (1) Sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye’den günlük erişiminin bir milyonun veya on milyonun altında olması durumunun süreklilik arz ettiği hallerde bu durumun değerlendirilmesi için Kuruma talepte bulunabilir.
(2) Bu talebin Kurum tarafından yapılacak teknik değerlendirme neticesinde uygun görülmesi hâlinde, Kurum sosyal ağ sağlayıcıya bildirimde bulunur.
(3) Kurum, sosyal ağ sağlayıcının Türkiye’den günlük erişiminin bir milyon veya on milyondan fazla olduğunu tespit ederse, bu duruma ilişkin yeniden bildirimde bulunur.

Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 38 - (1) Bu Usul ve Esasların uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye, uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu Usul ve Esaslarda yer almayan konularda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karar vermeye Başkan yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 39- (T) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme
MADDE 40- (1) Bu Usul ve Esaslar Başkan tarafından yürütülür.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.