Sosyal Medya

TEKNOLOJİ

Kamu ihalelerinde yeni dönem: İnternet haber sitesinde de yayınlanabilecek

Kamu İhale Kurumu yayımladığı tebliğle, ihale ilanlarının sadece basılı gazetelerde yayımlanması şartını, "Bir gazete, bir internet haber sitesi" olarak değiştirdi. Artık ihale ilanları internet haber sitelerinde de yayınlanacak.

Kamu ihalelerinin ilanıyla ilgili yeni düzenlemeye gidildi. Kamu İhale Kurumu tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre artık internet haber sitelerinde de kamu ihale ilanı yayınlanacak.
 
Tebliğde ilanlardan birinin ihalenin yapılacağı yerde çıkan bir gazete veya internet haber sitesinde, diğerinin ise işin yapılacağı yerde çıkan bir gazete veya internet haber sitesinde yayımlanması yeterli sayılacak.
 
************
 
TEBLİĞ
 
Kamu İhale Kurumundan:
 
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
 
MADDE 1- 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 13.1.1.1 maddesinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci cümlesinde yer alan “farklı gazetelerde” ibaresi “bir gazete ve internet haber sitesinde” şeklinde değiştirilmiş ve aynı Tebliğin 13.1.1.2 ve 13.1.1.4 maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine göre ilan edilecek ihaleler için ihale ile işin yapılacağı yerin farklı olduğu durumlarda; ilanlardan birinin ihalenin yapılacağı yerde çıkan bir gazete veya internet haber sitesinde, diğerinin ise işin yapılacağı yerde çıkan bir gazete veya internet haber sitesinde yayımlanması ve bir gazete ve internet haber sitesinde ilan yapılmış olması kaydıyla toplam iki defa ilan yapılması yeterlidir.”
 
“13.1.1.2. İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması veya internet haber sitesi yönetimi bulunmaması halinde ilan, aynı süreler içinde Basın İlan Kurumu İlan Portalında yayımlanır.”
 
“13.1.1.4. İhalenin ve işin yapılacağı yerde yapılacak ilanlar Basın İlan Kurumu aracılığıyla belirlenen gazetelerde ve internet haber sitelerinde yapılacaktır. Bu bağlamda, yaklaşık maliyeti eşik değerin altında olan ihalelere ilişkin ilanların yayımlanmasında idarelerce; ilgisine göre, ihale veya işin yapılacağı yerin bulunduğu belediye sınırları içinde, Basın İlan Kurumunun güncel listesinde ismi belirtilen gazete ve internet haber sitesi bulunup bulunmadığının araştırılması, bu nitelikte birden fazla gazete veya internet haber sitesi var ise, ilanın Basın İlan Kurumu Şubesi veya Valilik aracılığıyla, bu makamlarca 195 sayılı Kanun hükümleri esas alınmak suretiyle belirlenecek gazetede ve internet haber sitesinde yayımlatılması, ihalenin veya işin yapılacağı yerin bulunduğu belediye sınırları içinde bu nitelikte sadece bir gazete ve internet haber sitesi bulunması halinde, ilanın yine Basın İlan Kurumu Şubesi veya Valilik aracılığıyla söz konusu gazetede ve internet haber sitesinde yayımlatılması gerekmektedir.”
 
MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.