Sosyal Medya

MEMUR

7447 sayılı Kanun yayımlandı, hangi personel gruplarına yeni haklar geldi?

Gayrimenkul Hukukçuları Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz Cumhuriyet TV stüdyosuna konuk oldu. Durdurak bilmeyen kira artışlarına karşı kiracıların kendini nasıl koruyacağını anlatan Kiraz, başvurulabilecek hukuki yolları anlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
 
Yargı mensupları
 
- Aylık tablosundaki oranlar artırıldı
 
- Ek tazminat oranları artırıldı
 
- Ek gösterge rakamları artırıldı
 
Döner sermaye almayan doktorlara iyileştirme
 
375 sayıl Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ek ödeme yapılan uzman tabip ve uzman diş tabibi kadro veya pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %370’i, tabip ve diş tabibi kadro veya pozisyonlarında bulunanlara ise %185’i tutarında; 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanında Bazı Mali Hükümler Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine göre ödeme yapılan uzman tabip ve uzman diş tabibi kadro veya pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %310’u, tabip ve diş tabibi kadro veya pozisyonlarında bulunanlara ise %155’i tutarında ilave ödeme yapılır. Bu ödeme, kadro veya pozisyonları için öngörülen hizmetlerde fiilen görev yapılan süreyle orantılı olmak üzere her takvim ayı için hesaplanır ve bir sonraki ayın 15’inde aylıklarla birlikte ödenir. Ancak, yılda 30 günü geçmeyen izin süreleri için fiilen görev yapma şartı aranmaz. Bu fıkraya göre yapılacak ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.
 
4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları, 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesi, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinin ondördüncü fıkrası uyarınca ödeme yapılanlara bu maddenin birinci fıkrası uyarınca ödeme yapılmaz.
 
Yapılacak ilave ödemenin net tutarı, geçici 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasına tabi uzman tabip ve tabipler için, anılan üçüncü fıkranın uygulanmasında; ek 9 uncu madde uyarınca ek ödeme yapılan emsali personelin net ödemeler toplamı ile fark tutarının ödenmesinde dikkate alınır.
 
İlave ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, ek ödeme, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.
 
926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrasının üçüncü paragrafının ikinci cümlesi ile dördüncü paragrafının birinci cümlesi kapsamına giren 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabipleri için anılan fıkrada dereceleri itibarıyla belirlenmiş olan sağlık hizmetleri tazminatı oranları 100 puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.
 
2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alanlara anılan fıkra uyarınca belirlenen ek ödeme tavan tutarları; uzman tabip ve uzman diş tabipleri için en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %450’si, tabip ve diş tabipleri için ise %226’sı eklenmek suretiyle uygulanır.
 
5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “%700” ibareleri; uzman tabip ve uzman diş tabipleri için “%1.010”, tabip ve diş tabipleri için “%855” olarak uygulanır.
 
Uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabibi kadro veya pozisyon unvanlarında istihdam edilen ve tabi olduğu mevzuat uyarınca yukarıdaki fıkra hükümlerinden yararlanamayan personelden Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlara; ilgili ayda mali haklar kapsamında fiilen yapılan her türlü ödemeler toplamı net tutarının, ek 9 uncu madde uyarınca ödeme yapılan aynı kadro unvanındaki emsali Devlet memuruna birinci fıkrada yer alan ilave ödeme dâhil kadrosuna bağlı olarak yapılan ödemeler toplamı net tutarından düşük olması halinde, aradaki fark tutarı herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca tazminat olarak ödenir.
 
Geçici İşçiler, Çalıştıkları İşyerlerinde Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilecek
Yasayla, kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geçici işçi çalıştırma süresi arttırılırdı. Buna göre geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu sürenin belirlenmesinde idare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkili olacak.
 
Sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçişi yapılamadığından geçici iş pozisyonlarında çalıştırılmaya devam edilen işçilerin, bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanacakları tarihte iş sözleşmelerinin sona erdirilmesini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Böylece iş sözleşmesinin sürdürülmesi ya da sona erdirilmesi kararının sözleşmenin taraflarına bırakılması amaçlanıyor.
 
İdare, kurum ve kuruluşlar tarafından çalıştırılan geçici işçiler, çalıştırıldıkları iş yerlerinde geçirdiği hizmet süresi esas alınarak bu işyerlerinde boş olan sürekli işçi kadrolarına geçirilecek.
 
“Geçici İşçiler Hem Bir Yıl Çalışabilecek Hem de Kadroya Atanacak”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kanun teklifinin Genel Kurulda kabul edilmesinin ardından, “Bir sorunu daha çözdük; bir dosya daha kapandı: Geçici işçiler hem bir yıl çalışabilecek hem de sonrasında kadroya atanacak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
 
Tüm Gazilere Asgari Ücret Düzeyinde Aylık Ödenecek
İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.
 
Milli Mücadele'ye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilen Türk vatandaşlarının yanı sıra 1950'de Kore'de fiilen savaşa katılmış ve 1974'te Barış Harekatı'nda Kıbrıs'ta fiilen görev almış olan Türk vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 30 günlük net asgari ücret tutarında aylık bağlanacak. Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık dul eşe yüzde 75 oranında bağlanacak; ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilecek. Hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk vatanına hizmet etmiş Türk vatandaşlarından, vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkların sosyal güvencelerinin olup olmadığına bakılmaksızın, tüm gazilere asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.
 
En Düşük Emekli Maaşı 7 Bin 500 TL’ye, Bayram İkramiyesi 2 Bin TL’ye Çıkarılacak
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarılacak. Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek.
 
Güvenlik Korucularının Emekli Aylığı 7 Bin 500 TL’den Az Olmayacak
Güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylığı, en düşük 7 bin 500 lira olacak. Muharip gazi aylıkları ile vefatları halinde yakınlarına bağlanan aylıklar ve güvenlik korucularının emekli aylıklarına ilişkin düzenlemeler 1 Nisan 2023'ten geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltilmesi nisan ayı ödeme döneminden itibaren yayımı tarihinde uygulanacak.
 
SGK Personeline 3 Ay Fazla Mesai
Genel Kurulda kanuna ihdas edilen yeni maddeye göre, EYT'li vatandaşların emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında 657 sayılı kanuna tabi personele, 1 Nisan 2023 - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında 3 ay süreyle, ayda 100 saati ve 2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 10 katını aşmamak kaydıyla, fazla çalışma ücreti verilecek.
 
2012 öncesi için işsizlik ödeneğinden usulsüz ödemelere af
31/12/2012 tarihi ve öncesi döneme ilişkin işsizlik ödeneği başvurularına istinaden yapılan ödemelerden fazla ve yersiz ödeme olduğu tespit edilmiş olup bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilir. Fazla ve yersiz ödeme dava ve icra takibine konu edilmiş ise tüm ferîleri ile birlikte terkin edilerek dava ve icra dosyalarının takip ve tahsil işlemlerine devam edilmez. Tahsil edilenler iade veya mahsup edilmez.
 
******************
 
İSTİKLAL MADALYASI VERİLMİŞ BULUNANLARA VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN ŞEREF AYLIĞI BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 
Kanun No. 7447
Kabul Tarihi: 30/3/2023     
 
 
MADDE 1- 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayı’nın Kore’ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşması’na kadar Kore’de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs’ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 30 günlük net asgari ücret tutarında aylık bağlanır. Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık, dul eşe %75 oranında bağlanır, ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilir.”
 
MADDE 2- 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “% 86’sı” ibaresi “% 90’ı” şeklinde, (c) bendinde yer alan “% 83’ü” ibaresi “% 86’sı” şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 3- 2802 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyelerine (40.000); Adalet Bakanlığı Müsteşarı, birinci sınıf hâkim ve savcılar, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılar ve diğer hâkim ve savcılara (15.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenir.”
 
MADDE 4- 2802 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin (a) sırasında yer alan “8000” ibaresi “9000” şeklinde ve (b) sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) sırasından sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) sırası eklenmiş ve mevcut sıralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
 

UNVANI

Derece

Ek Göstergeler

b) Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili,

1

8000

c) Birinci sınıf hâkim ve savcılıkta üç yılını doldurup Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kaybetmemiş olanlar, Adalet Bakanlığı Müsteşarı

1

7800

 
 
MADDE 5- 24/10/1983 tarihli ve 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
 
“e) Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası;
 
Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası, Cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıklarla mücadelede veya bunların yol açtığı zararların giderilmesinde üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına verilir.”
 
MADDE 6- 2933 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
 
“d) Üstün Fedakârlık Nişanı;
 
Üstün Fedakârlık Nişanı, Cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıklarla mücadelede veya bunların yol açtığı zararların giderilmesinde üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren yabancı kişilere verilir.”
 
MADDE 7- 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Vatani hizmet tertibinden bağlanacak aylıklar; ilgililerin kendileri için 30 günlük net asgari ücret tutarı, dul eşler için bu tutarın yüzde 75’i, diğer yakınları için yüzde 50’si esas alınarak ödenir. Bu fıkra hükümleri merkezi yönetim bütçe kanunlarına ekli (V) işaretli cetvelde sayılanlar hakkında da uygulanır.”
 
MADDE 8- 5/6/1986 tarihli ve 3303 sayılı Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanunun ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte:” ibaresi “Devir tarihi itibarıyla;” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
“Taksitli ödemelerde kalan miktarı karşılayacak tutarda kesin ve taksitlendirmeye uygun süreli banka teminat mektubu verilmesi veya devredilen taşınmazın üzerinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi hâlinde, taşınmaz tapuda hak sahibi adına devredilir. Düzenlenen hak sahipliği belgelerinin idarece yazılı olarak tapu idaresine bildirilmesi üzerine, devir ve kanuni ipotek tapu siciline resen tescil edilir.”
 
MADDE 9- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
“GEÇİCİ MADDE 33- 31/12/2012 tarihi ve öncesi döneme ilişkin işsizlik ödeneği başvurularına istinaden yapılan ödemelerden fazla ve yersiz ödeme olduğu tespit edilmiş olup bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilir. Fazla ve yersiz ödeme dava ve icra takibine konu edilmiş ise tüm ferîleri ile birlikte terkin edilerek dava ve icra dosyalarının takip ve tahsil işlemlerine devam edilmez. Tahsil edilenler iade veya mahsup edilmez.”
 
MADDE 10- 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
“GEÇİCİ MADDE 11- Kurumun, 1/4/2023-30/6/2023 tarihleri arasında mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline ayda 100 saati ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin on katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yaptıkları fazla çalışma karşılığında herhangi bir ad altında ödeme yapılan personele bu madde uyarınca ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurum yetkilidir.”
 
MADDE 11- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1.100’er TL” ibaresi “2.000’er TL” şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 12- 5510 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “5.500” ibaresi “7.500” şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 13- 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
 
“(3) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında vize edilen geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri, aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilir. Bu sürenin belirlenmesinde idare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkilidir.”
 
MADDE 14- 5620 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
 
“EK MADDE 3- (1) 1 inci maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen idare, kurum ve kuruluşlar tarafından çalıştırılan geçici işçiler; çalıştırıldıkları işyerlerinde geçirdiği hizmet süresi esas alınarak, bu işyerlerinde boş olan sürekli işçi kadrolarına geçirilir. Bu madde kapsamında geçici işçilerin geçişinin yapılabileceği sürekli işçi kadroları için aranan nitelikler ve boş kadro sayısı, en az bir ay önceden işyerinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye idare, kurum ve kuruluşların bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkilidir.”
 
MADDE 15- 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun geçici 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
“Birinci fıkra uyarınca bu Kanunun mülga ek 16 ncı madde hükümlerine göre bağlanarak ödenen aylıklar dosya bazında, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödeme dâhil 5510 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesi ile belirlenmiş olan tutardan az olamaz. Vefat halinde ise bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamaz.”
 
MADDE 16- 23/1/1987 tarihli ve 270 sayılı Yüksek Hakimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinde yer alan cetvelin birinci ve ikinci sırasında yer alan tazminat göstergeleri (17.000) olarak değiştirilmiş, ikinci sırasında yer alan “Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Daire Başkanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Üyeleri,” ibaresi eklenmiş ve üçüncü sırasında yer alan “Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Üyeleri,” ibaresi cetvelden çıkarılmıştır.
 
MADDE 17- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
 
“EK MADDE 39- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ek ödeme yapılan uzman tabip ve uzman diş tabibi kadro veya pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %370’i, tabip ve diş tabibi kadro veya pozisyonlarında bulunanlara ise %185’i tutarında; 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanında Bazı Mali Hükümler Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine göre ödeme yapılan uzman tabip ve uzman diş tabibi kadro veya pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %310’u, tabip ve diş tabibi kadro veya pozisyonlarında bulunanlara ise %155’i tutarında ilave ödeme yapılır. Bu ödeme, kadro veya pozisyonları için öngörülen hizmetlerde fiilen görev yapılan süreyle orantılı olmak üzere her takvim ayı için hesaplanır ve bir sonraki ayın 15’inde aylıklarla birlikte ödenir. Ancak, yılda 30 günü geçmeyen izin süreleri için fiilen görev yapma şartı aranmaz. Bu fıkraya göre yapılacak ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.
 
4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları, 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesi, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinin ondördüncü fıkrası uyarınca ödeme yapılanlara bu maddenin birinci fıkrası uyarınca ödeme yapılmaz.
 
Birinci fıkraya göre yapılacak ilave ödemenin net tutarı, geçici 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasına tabi uzman tabip ve tabipler için, anılan üçüncü fıkranın uygulanmasında; ek 9 uncu madde uyarınca ek ödeme yapılan emsali personelin net ödemeler toplamı ile fark tutarının ödenmesinde dikkate alınır.
 
Birinci fıkrada yer alan ilave ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, ek ödeme, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.
 
926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrasının üçüncü paragrafının ikinci cümlesi ile dördüncü paragrafının birinci cümlesi kapsamına giren 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabipleri için anılan fıkrada dereceleri itibarıyla belirlenmiş olan sağlık hizmetleri tazminatı oranları 100 puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.
 
2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alanlara anılan fıkra uyarınca belirlenen ek ödeme tavan tutarları; uzman tabip ve uzman diş tabipleri için en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %450’si, tabip ve diş tabipleri için ise %226’sı eklenmek suretiyle uygulanır.
 
5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “%700” ibareleri; uzman tabip ve uzman diş tabipleri için “%1.010”, tabip ve diş tabipleri için “%855” olarak uygulanır.
 
Uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabibi kadro veya pozisyon unvanlarında istihdam edilen ve tabi olduğu mevzuat uyarınca yukarıdaki fıkra hükümlerinden yararlanamayan personelden Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlara; ilgili ayda mali haklar kapsamında fiilen yapılan her türlü ödemeler toplamı net tutarının, ek 9 uncu madde uyarınca ödeme yapılan aynı kadro unvanındaki emsali Devlet memuruna birinci fıkrada yer alan ilave ödeme dâhil kadrosuna bağlı olarak yapılan ödemeler toplamı net tutarından düşük olması halinde, aradaki fark tutarı herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca tazminat olarak ödenir.”
 
MADDE 18- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin;
 
a) Eki (II) sayılı Cetvelin (2) numaralı sırasına “Özelleştirme İdaresi Başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, ek göstergesi 7.800 ve daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar” ibaresi eklenmiştir.
 
b) Eki (V) sayılı Cetvelin (2) numaralı sırasına “, ek göstergesi 7.800 ve daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar” ibaresi eklenmiştir.
 
MADDE 19- Bu Kanunun;
 
a) 1 inci, 7 nci, 10 uncu ve 15 inci maddeleri 1/4/2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
 
b) 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 16 ncı ve 18 inci maddeleri yayımını takip eden aybaşında,
 
c) 12 nci maddesi 2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,
 
ç) 17 nci maddesi yayımını takip eden ayın birinde,
 
d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
 
yürürlüğe girer.
 
MADDE 20- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.