Sosyal Medya

RİZE

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 33 Sözleşmeli Personel Alacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), 33 sözleşmeli personel alacak. Bugün başlayan başvurular 25 Nisan’da sona erecek.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), 10’u lisans mezunu, 6’sı ön lisans mezunu ve 17’si en az ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak üzere toplam 33 sözleşmeli personel alacak. Lisans mezunu kadrolarına 9 Büro Personeli ve 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, ön lisans mezunu kadrolarına 1 Büro Personeli ve 5 Sağlık Teknikeri ile en az ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu kadrolarına ise 1 teknisyen, 15 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) ve 1 Gemi Adamı (Usta Gemici) alımı yapılacak.

e-Devlet üzerinden “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden başlayan başvurular 25 Nisan’da sona erecek. Alımlar, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve en az ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunları için KPSSP94 puan türünden yapılacak ve şahsen başvuru alınmayacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657-4/B) ALIM İLÂNI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca, Üniversitemiz merkez ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen unvanlarda yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları ilan ilk başvuru tarihi itibarıyla taşıyanlar arasından KPSS puanı esas alınarak (Gemi Adamı Pozisyonu Hariç) sıralama yapmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.

Başvurular, e-Devlet üzerinden “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden 11 Nisan 2023- 25 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru işleminin süresi içerisinde hatasız ve eksiksiz olarak yapılmasından, istenilen belgelerin süresi içerisinde sisteme yüklenmesinden ve belgelerde vermiş oldukları beyanlardan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen aksamalar sebebiyle geç yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bu sebeple adayların başvuru işleminin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri önem arz etmektedir.

Adaylar sadece bir ilan koduna başvuru yapacaklardır. Aynı ya da farklı unvanlı birden fazla ilan koduna başvuru yapanların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.

KPSS puan sıralaması esas alınacak pozisyonlarda, KPSS'de yüksek puan almak ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak, pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yapılan sıralamada adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde; mezuniyet notu yüksek olana, bunlarında eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana öncelik verilecektir.

Gemi adamı pozisyonu için başvuru şartlarını sağlayan birden fazla aday olması durumunda hak sahibini belirleme usulü Üniversitemiz web sayfasından duyurulacaktır.

Asıl aday pozisyon sayısının beş katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak yerleşen adaylardan feragat eden, sıralamaya girip yerleşme hakkı kazananlardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, belgelerde başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen vb. adayların yerine yedek adaylardan yerleştirme yapılacaktır.

Aranılan nitelikler ile ilanda belirtilen şartlara ilişkin tüm belgeler, sonuçların açıklanmasına müteakip yerleştirilen adaylardan istenecektir. (eDevlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınacak belgelerin başvuru tarihleri içerisinde alınmış olması gerekmektedir. İstenilen belgelerin asıllarının veya noter ya da resmî kurumlarca onaylanmış suretlerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.)

Yerleştirmeye hak kazanan adaylar için çalıştırılacağı birime göre “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” ya da “arşiv araştırması” yaptırılacak olup sonucun olumlu olması halinde adaylarla sözleşme yapılacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile tazmin edilecektir.

İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin yapıldığı tüm ilçe yerleşkelerine kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Alıma ilişkin tüm duyurular www.erdogan.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Ayrıca adaylar başvurularına ilişkin tüm bilgilere Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de ulaşabileceklerdir.

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.

2- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak (Gemi Adamı Pozisyonu Hariç). Öğrenim durumu lisans olan pozisyonlara başvuracaklar için KPSSP3; ön lisans olan pozisyonlara başvuracaklar için KPSSP93; ortaöğretim (lise ve dengi) olan pozisyonlara başvuracaklar için KPSSP94 puan türü esas alınacaktır.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.

5- “7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ile “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca çalıştırılacağı birime göre yaptırılacak “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” ya da “arşiv araştırması” sonucu olumlu olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adlî sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.

2- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgeleri
 
3- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda istihdam edilecekler için özel güvenlik kimlik kartı
 
4- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda istihdam edilecekler için başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla, istenen boy-kilo şartına sahip olduğuna ilişkin resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış onaylı belge
 
5- Sertifika istenen pozisyon için ilgili sertifikalar (Başvuru tarihleri içerisinde alınmış belgeler kabul edilmeyecektir.)
 
6- Tecrübe istenen pozisyonlar için Tecrübe Sahibi Olduğunu Gösterir SGK Hizmet Dökümü Belgesi (SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi başlığıyla e-Devlet sisteminden alınan SGK Hizmet Dökümü belgesi barkodlu; SGK’dan alınan SGK Hizmet Dökümü Belgesi ise onaylı olmalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde ilgili kişinin söz konusu alanda çalışmış olduğunu gösteren meslek kodu yer almalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde meslek kodu bulunmayanlar ise çalışmış oldukları Kurum/Firma/İş Yerinden istenen tecrübe şartı alanında çalışmış olduklarına dair onaylı çalışma belgesini ibraz etmelidirler.)
 
7- Tüm pozisyonlar için emeklilik ve yaşlılık aylığı alıp almadığına ilişkin belge (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak ya da SGK’dan alınabilir. Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.)
 
8- Tüm pozisyonlar için resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı olmadığına ilişkin durum bildirir sağlık kurulu raporu. (Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecek olup “vardiyalı çalışma sistemi” uygulanacak pozisyonlar için kurul raporunda ayrıca “vardiyalı çalıştırılabilir.” ibaresinin yazması gerekmektedir.)
 
9- Gemi Adamı (Usta Gemici) unvanlı pozisyon için tüm belgelerin geçerlilik tarihleri güncel olmak kaydıyla;
 
a) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş “Usta Gemici Yeterliliğinde” Gemi adamı Sertifikası
 
b) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş “Kısa Mesafe Telsiz Operatörü” Yeterlilik Belgesi
 
c) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş “Aşçı yeterliliği” Sertifikası
 
ç) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş STCW belgeleri;
 
1. Denizde kişisel can kurtarma teknikleri eğitim belgesi
 
2. Temel ilkyardım eğitimi belgesi
 
3. Yangın önleme ve yangınla mücadele eğitimi belgesi
 
4. Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk eğitimi belgesi
 
5. Can kurtarma araçlarını kullanma yeterliliği eğitimi belgesi
 
6. Seyir vardiyası tutma belgesi
 
7. Belirlenmiş güvenlik görevleri eğitimi belgesi
 
8. Güvenlik farkındalık belgesi
 
9. Güvenlikle ilgili tanıtım belgesi
 
10. Gemi aşçı uygunluk belgesi
 
d) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü onaylı güncel Gemi adamı sağlık yoklama belgesi
 
e) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenmiş “Gümüş cankurtaran” belgesi
 
f) En az 1 (bir) yıllık balıkçı gemilerinde çalışmış olduğunu gösterir belge (Türk Bayraklı gemilerde çalışanlar için Liman Başkanlıklarından onaylı deniz hizmet çizelgesi veya liman çıkış belgesi, yabancı bayraklı gemilerde çalışanlar ise ilgili şirketten alacakları şirket yetkilisi ve kaptan onaylı kontrat/hizmet belgesi ile ilgili tarihlerde yurt dışına giriş çıkışlarını gösteren “Yurda Giriş/Çıkış Belgesi” ile belgelendirilecektir).
 
* Balıkçı tayfası için düzenlenmiş sağlık raporları kabul edilmeyecektir.
 
NOT: e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınacak belgelerin başvuru tarihleri içerisinde alınmış olması gerekmektedir. Diğer türlü ibraz edilecek belgelerin sisteme asıllarının yüklenmesi esastır. Belgelerin noter ya da resmî kurumlarca onaylanmış suretleri de kabul edilecektir.
 
 
 
 

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.