Sosyal Medya

KARADENİZ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 70 Sözleşmeli Personel Alacak

Yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları ilan ilk başvuru tarihi itibarıyla taşıyanlar arasından KPSS puanı esas alınarak sıralama yapmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.

Üniversitenin merkez ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen unvanlarda yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları ilan ilk başvuru tarihi itibarıyla taşıyanlar arasından KPSS puanı esas alınarak sıralama yapmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.
 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:
 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657-4/B) ALIM İLÂNI
2023/2
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca, Üniversitemiz merkez ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen unvanlarda yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları ilan ilk başvuru tarihi itibarıyla taşıyanlar arasından KPSS puanı esas alınarak sıralama yapmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.
 
Başvurular, e-Devlet üzerinden “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden 18 Nisan 2023- 02 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 
Başvuru işleminin süresi içerisinde hatasız ve eksiksiz olarak yapılmasından, istenilen belgelerin süresi içerisinde sisteme yüklenmesinden ve belgelerde vermiş oldukları beyanlardan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
 
Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen aksamalar sebebiyle geç yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bu sebeple adayların başvuru işleminin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri önem arz etmektedir.
 
Adaylar sadece bir ilan koduna başvuru yapacaklardır. Aynı ya da farklı unvanlı birden fazla ilan koduna başvuru yapanların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.
 
KPSS puan sıralaması esas alınacak pozisyonlarda, KPSS'de yüksek puan almak ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak, pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yapılan sıralamada adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde; mezuniyet notu yüksek olana, bunlarında eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana öncelik verilecektir.
 
Asıl aday pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak yerleşen adaylardan feragat eden, sıralamaya girip yerleşme hakkı kazananlardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, belgelerde başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen vb. adayların yerine yedek adaylardan yerleştirme yapılacaktır.
 
Aranılan nitelikler ile ilanda belirtilen şartlara ilişkin tüm belgeler, sonuçların açıklanmasına müteakip yerleştirilen adaylardan istenecektir. (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınacak belgelerin başvuru tarihleri içerisinde alınmış olması gerekmektedir. İstenilen belgelerin asıllarının veya noter ya da resmî kurumlarca onaylanmış suretlerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.)
 
Yerleştirmeye hak kazanan adaylar için çalıştırılacağı birime göre “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” ya da “arşiv araştırması” yaptırılacak olup sonucun olumlu olması halinde adaylarla sözleşme yapılacaktır.
 
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile tazmin edilecektir.
 
İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin yapıldığı tüm ilçe yerleşkelerine kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
 
Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
 
Alıma ilişkin tüm duyurular www.erdogan.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Ayrıca adaylar başvurularına ilişkin tüm bilgilere Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de ulaşabileceklerdir.
 
GENEL ŞARTLAR:
    1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.
    2- 2022 yılı KPSS (B) grubu lisans öğrenim düzeyinde KPSSP3 puan türünden sınava girmiş olmak.
    3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
    4- 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.
    5- “7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ile “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca yaptırılacak “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” ya da “arşiv araştırması” sonucu olumlu olmak.
 

İLAN KODU

ÖĞRENİM DURUMU

UNVANI/ CİNSİYETİ

ADEDİ

PUAN TÜRÜ

MEZUNİYET ALANI

ÖZEL ŞARTLAR VE DİĞER HUSUSLAR

01

Lisans

Hemşire (Kadın/ Erkek)

15

KPSS P3

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik lisans programından mezun olmak

-2022 yılı KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

-İlan ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak. (18/04/1989 tarihi ve sonrası doğumlu olanlar başvurabilecektir.)

-Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Bakanlıkça verilen ya da tescil edilen ve geçerlilik tarihi sona ermemiş Yetişkin Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak.

-Bu pozisyonda istihdam edilecekler vardiyalı çalışma sistemine göre çalıştırılacaktır.

02

Lisans

Hemşire (Kadın/ Erkek)

5

KPSS P3

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik lisans programından mezun olmak

-2022 yılı KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

-İlan ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak. (18//04/1989 tarihi ve sonrası doğumlu olanlar başvurabilecektir.)

-Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Bakanlıkça verilen ya da tescil edilen ve geçerlilik tarihi sona ermemiş Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak.

-Bu pozisyonda istihdam edilecekler vardiyalı çalışma sistemine göre çalıştırılacaktır.

03

Lisans

Hemşire (Kadın/ Erkek)

2

KPSS P3

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik lisans programından mezun olmak

-2022 yılı KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

-İlan ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak. (18//04/1989 tarihi ve sonrası doğumlu olanlar başvurabilecektir.)

-Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Bakanlıkça verilen ya da tescil edilen ve geçerlilik tarihi sona ermemiş Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Sertifikasına sahip olmak.

-Bu pozisyonda istihdam edilecekler vardiyalı çalışma sistemine göre çalıştırılacaktır.

04

Lisans

Hemşire (Kadın/ Erkek)

48

KPSS P3

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik lisans programından mezun olmak

-2022 yılı KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

-İlan ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak. (18//04/1989 tarihi ve sonrası doğumlu olanlar başvurabilecektir.)

-Bu pozisyonda istihdam edilecekler vardiyalı çalışma sistemine göre çalıştırılacaktır.

 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
 
    1- Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adlî sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.
    2- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgeleri
    3- Sertifika istenen pozisyonlar için ilgili sertifikalar (Başvuru tarihleri içerisinde alınmış belgeler kabul edilmeyecektir.)
    4- Tüm pozisyonlar için emeklilik ve yaşlılık aylığı alıp almadığına ilişkin belge (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak ya da SGK’dan alınabilir. Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.)
    5- Tüm pozisyonlar için resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı olmadığına ve vardiyalı çalışabileceğine ilişkin durum bildirir sağlık kurulu raporu. (Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.)
NOT: e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınacak belgelerin başvuru tarihleri içerisinde alınmış olması gerekmektedir. Diğer türlü ibraz edilecek belgelerin sisteme asıllarının yüklenmesi esastır. Belgelerin noter ya da resmî kurumlarca onaylanmış suretleri de kabul edilecektir.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.